Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden activiteiten Stichting Cultuuronderwijs Utrecht (CO-UTRECHT) KvK: 75766434

Geldig met ingang van 2 september 2019
1      Definities
1.1   De met hoofdletters aangegeven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:
• CO-UTRECHT: Cultuuronderwijs Utrecht
• Maatwerk: iedere Opdracht die niet onder het ‘Regulier Aanbod’ valt
• Opdracht: de door CO-UTRECHT te (doen) verrichten Werkzaamheden zoals gespecificeerd in een offerte of opdrachtbevestiging
• Opdrachtgever: de (rechts-)persoon die CO-UTRECHT de Opdracht verstrekt op basis waarvan het CO-UTRECHT de Werkzaamheden (doet) verricht(en)
• Docent: de persoon ingeschakeld door CO-UTRECHT en verantwoordelijk voor de uitvoering van de opdracht
• Werkzaamheden: alle Werkzaamheden die CO-UTRECHT ten behoeve van de Opdrachtgever in het kader van de Opdracht heeft aanvaard alsmede alle daaruit voor het CO-UTRECHT voortvloeiende verplichtingen.
 2             Algemeen
2.1          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij CO-UTRECHT zich verbindt/zal verbinden de Opdracht te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor CO-UTRECHT voortvloeiende Werkzaamheden.
2.2          Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of opdrachtbevestiging.
2.3          Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden en in de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdig zijn, geldt de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.
2.4          De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door CO-UTRECHT uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5          Deze algemene voorwaardenzijn in te zien op onze website www.Co-Utrecht.nl
2.6          Opdrachten worden niet aangegaan met een Opdrachtgever die uit welke hoofde ook een betalingsachterstand heeft aan CO-UTRECHT van meer dan 365 dagen. Als dit onverhoopt het geval is dan zal CO-UTRECHT dit aan de Opdrachtgever berichten.
3            Totstandkoming van de Opdracht
Regulier Aanbod
3.1          Een Opdracht komt tot stand op de datum waarop CO-UTRECHT de Opdrachtgever schriftelijk heeft bericht welke van de programmaonderdelen waarvoor de Opdrachtgever zich via het Inschrijfformulier had aangemeld zijn toegekend.
3.2          Een eventuele wijziging in de toegewezen programmaonderdelen is alleen mogelijk indien de Opdrachtgever dat binnen 7 werkdagen na de datum van voornoemd bericht schriftelijk aan CO-UTRECHT laat weten.
3.3          Indien het tot een wijziging van de toegekende programmaponderdelen komt, is sprake van een Opdracht op de datum waarop CO-UTRECHT de wijzigingen schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd. In dat geval is artikel 3.2 niet van toepassing en zijn wijzigingen niet meer mogelijk.
3.4          In afwijking van vorenstaande geldt voor voorstellingen in het Kunstmenu dat uw inschrijving tevens de totstandkoming van een Opdracht is voor de desbetreffende voorstelling (eerste of tweede keus) omdat wij daarvoor met zalen en gezelschappen verplichtingen aangaan.
Maatwerk
3.5          Een Opdracht komt tot stand doordat:
a)     beide partijen een offerte of opdrachtbevestiging ondertekenen
b)     CO-UTRECHT met medeweten van de Opdrachtgever op de school/locatie van Opdrachtgever is gestart met de Opdracht/Werkzaamheden.
3.7          Een offerte of opdrachtbevestiging bevat tenminste een omschrijving van de Opdracht en de Werkzaamheden, de (verwachte) duur van de Opdracht, alsmede de kosten. Binnen de termijn van zeven dagen na ondertekening kan de Opdrachtgever de Opdracht kosteloos intrekken. Daarna gelden de volgende annuleringskosten:
• Tot zes weken voor aanvang van de Opdracht is 35% van de kosten verschuldigd
• tot 4 weken voor aanvang van de Opdracht is 50% van de kosten verschuldigd
• tot 1 week voor aanvang van de Opdracht is 75% van de kosten verschuldigd
• binnen 1 week voor aanvang van de activiteit is 100% van de kosten verschuldigd.
 
4.       Verplichtingen
Verplichtingen CO-UTRECHT:
4.1 CO-UTRECHT verplicht zich tot:
• het leveren van een contactpersoon voor de Opdrachtgever
• het informeren van de Opdrachtgever over de randvoorwaarden van de activiteit
• het vervoer van apparatuur, instrumenten en/of lesmaterialen benodigd voor het uitvoeren van de Werkzaamheden
• het inzetten van gekwalificeerde vakdocenten en/of begeleiders
 
Verplichtingen Opdrachtgever
4.2          De Opdrachtgever is verplicht tot:
• leveren van een contactpersoon die de Werkzaamheden van CO-UTRECHT binnen de school/instelling coördineert
• een geschikte ruimte voor de uitvoering van de Werkzaamheden beschikbaar stellen
• beschikbaar stellen van een begeleidende leerkracht per groep voor elke afzonderlijke Opdracht waarvoor Werkzaamheden worden uitgevoerd op de school
• het informeren van personeel over de komst van de Docent (dag/tijdstip) en hem/haar naar het juiste lokaal te begeleiden;
• het informeren van personeel over de komst van de apparatuur, instrumenten en/of lesmaterialen en op tijd het klaar (laten) zetten bij de receptie van apparatuur, instrumenten en/of lesmateriaal van CO-UTRECHT voor vervoer terug naar CO-UTRECHT of naar een andere locatie.
Wachttijden door het niet tijdig klaarzetten brengt het vervoersbedrijf bij CO-UTRECHT in rekening en worden doorberekend aan Opdrachtgever.
4.3          CO-UTRECHT behoudt zich het recht voor een Opdracht te annuleren indien door de Opdrachtgever niet aan bovenstaande punten wordt voldaan. Bijkomende annuleringskosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
5            Betalingsvoorwaarden
5.1          Betaling van het factuurbedrag door de Opdrachtgever dient binnen 14 dagen te geschieden na factuurdatum op het bankrekeningnummer van CO-UTRECHT.
5.2          Indien de Opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn heeft betaald, dan is hij van rechtswege in verzuim en heeft CO-UTRECHT, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag aan de Opdrachtgever de wettelijke handelsrente in rekening te brengen tot aan de datum van algehele betaling door de Opdrachtgever, een en ander onverminderd de verdere rechten welke CO-UTRECHT heeft.
5.3          Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten  worden berekend aan de hand van de van tijd tot tijd geldende staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK). De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.
5.4          In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente(n) en kosten.
6            Overmacht 
6.1          Indien partijen de verplichtingen uit de Opdracht niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art. 6:75 BW dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen.
6.2          Mocht CO-UTRECHT door overmacht de Opdracht/Werkzaamheden niet tijdig kunnen nakomen dan zal CO-UTRECHT zo veel mogelijk naar redelijkheid en binnen haar mogelijkheden, inspanningen doen om de Opdrachtgever een goed en tijdig alternatief te bieden. Dit tegen gelijkblijvende kosten. CO-UTRECHT zal terstond aan de Opdrachtgever laten weten wanneer zij door ziekte of ongeval van de Docent de Opdracht niet tijdig na kan komen.
6.3          Indien CO-UTRECHT bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.
6.4          Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de opdrachtnemer niet mogelijk is en langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
7            Tussentijdse beëindiging van de opdracht
7.1          Opdrachtgever en CO-UTRECHT kunnen te allen tijde (tussentijds) de Opdracht opzeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn. Indien de Opdracht eindigt voordat de Opdracht is voltooid, is Opdrachtgever het honorarium verschuldigd overeenkomstig de door CO-UTRECHT opgegeven uren voor de Werkzaamheden die ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht.
7.2          Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
7.3          Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft CO-UTRECHT recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, alsmede op vergoeding van additionele kosten die CO-UTRECHT reeds heeft gemaakt en kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden (zoals - onder meer - eventuele kosten met betrekking tot onderaanneming).
7.4          Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door CO-UTRECHT, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van CO-UTRECHT bij overdracht van Werkzaamheden aan derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtgever waardoor CO-UTRECHT zich genoodzaakt ziet tot opzegging over te gaan. Voorwaarde voor het recht op medewerking als in dit lid bepaald, is dat Opdrachtgever alle onderliggende openstaande facturen heeft voldaan.
8             Aansprakelijkheid en vrijwaringen
8.1          De aansprakelijkheid van CO-UTRECHT bedraagt maximaal het bedrag van het voor de uitvoering van de Opdracht in rekening gebrachte.
8.2          In geval van aansprakelijkheid van CO-UTRECHT is die aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld.
8.3          CO-UTRECHT is tegenover de Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade in de zin van artikel 6:96 BW die het directe gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Opdracht met dien verstande dat CO-UTRECHT niet aansprakelijk is voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door CO-UTRECHT/de Docent.
8.4          De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover sprake is van opzet of grove nalatigheid van CO-UTRECHT/de Docent.
8.5          De Opdrachtgever is gehouden schadebeperkende maatregelen te nemen. CO-UTRECHT heeft het recht de schade ongedaan te maken of te beperken.
8.6          De Opdrachtgever vrijwaart CO-UTRECHT voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de Opdrachtgever aan CO-UTRECHT/de Docent geen, onjuiste of onvolledige instructies heeft verstrekt.
8.7          De Opdrachtgever vrijwaart CO-UTRECHT voor aanspraken van derden (medewerkers van CO-UTRECHT en door CO-UTRECHT ingeschakelde derden, zoals de Docent, daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de Opdracht schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van Opdrachtgever en of in de school/locatie of op het schoolplein aanwezige derden of van onveilige situaties in de school of op het schoolplein van de Opdrachtgever.
9            Klachten
9.1          In het geval de Opdrachtgever klachten heeft over de Werkzaamheden dient zij die terstond aan CO-UTRECHT kenbaar te maken door middel van een schriftelijke ingebrekestelling. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat CO-UTRECHT in staat is zo adequaat mogelijk te reageren.
9.2          Indien een klacht gegrond is, zal CO-UTRECHT de Werkzaamheden alsnog correct (doen) verrichten, tenzij dit voor de Opdrachtgever aantoonbaar niet opportuun is geworden, wat de Opdrachtgever schriftelijk moet laten weten aan CO-UTRECHT.
9.3          Indien het alsnog uitvoeren van de Opdracht/Werkzaamheden niet meer mogelijk of opportuun is, zal CO-UTRECHT slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het bepaalde in artikel 8.
10           Opschortingsrecht
10.1        CO-UTRECHT is bevoegd na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op de Opdrachtgever volledig zijn voldaan.
10.2        CO-UTRECHT mag de nakoming van haar verplichtingen in ieder geval opschorten in de gevallen dat:
a)     de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Opdracht niet of niet volledig nakomt
b)     na totstandkoming van de Opdracht CO-UTRECHT omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever haar verplichtingen niet of slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, in welk geval de opschorting slechts is toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
11          Non concurrentie

Beide partijen verplichten zich gedurende de duur van de Opdracht, alsmede gedurende een periode van een half jaar na het einde van de Opdracht, geen relatie aan te gaan met elkaars medewerkers en/of Docenten, die bij de uitvoering van de Opdracht betrokken zijn, of zijn geweest, tenzij partijen anders afspreken.
12           Recht en forum keuze

12.1        De Opdracht en deze algemene voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.
12.2        Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden Nederland.